Vedtekter

 

 

Landsmøtet i NOF vedtok 7. mars 2015 en endring i vedtektene som i det alt vesentlige er tilapssinger og små  justeringer i forhold til vårt formål.

Gjeldende vedtekter. Ajour pr. 7. mars 2015.

 

 

 

 

NORSK OSTEOPOROSEFORBUNDS

VEDTEKTER

 

Vedtatt på ekstraordinær Generalforsamling i Norsk Osteoporoseforening 4.april 2008.  

 • Revidert og vedtatt på Rådsmøte 29.sept. 2008.
 • Vedtatt på årsmøtet 22. jan. 2009.
 • Årsmøtet 2011: Justert tilpasset formål: Godkjent 29.april 2011.
 • Årsmøtet 2012: Justert, endret og vedtatt 19. april 2012.
 • Årsmøtet 2013. Justert, endret og vedtatt 12. mars 2014.
 • Årsmøtet 2014: Endret: 12. mars 2014
 • Sist endret på landsmøte i Stavanger 7. mars 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1 Grunnlag

1.a. Norsk Osteoporoseforbund (NOF) er et selvstendig pasientforbund.

Forbundet (org.nr. 993 741 930) er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld så også for lokalledd og regionalledd.

1.b. Forbundet er registrert i Brønnøysundregisteret og i enhetsregisteret.

Forbundet skal ha regionale og lokale foreningsledd etter hvert som dette kan stiftes, som skal ivareta forbundets interesse lokalt og regionalt. Lokale og regionale medlemmer skal ha demokratiske rettigheter, jfr. § 3.

1.c. Lokale og regionale ledd skal registreres i Brønnøysundregisteret og i enhetsregistret.

1.d. Lokalledd kan og registreres i Frivillighetsregisteret.

1.e. NOF er medlem i FFO.

§ 2 Formål

Forbundets formål er å være selvstendig pasientforbund for personer med nedsatt funksjonsevne på grunn av osteoporose, og deres pårørende.

NOF er en paraplyorganisasjon for lokale og regionale ledd NOF selv har etablert. (Lokale Osteoporoseforeninger).

Formålet søkes nådd slik (det interessepolitisk arbeid):

Sentralt:

Samle inn og formidle informasjon om osteoporose (beinskjørhet) og andre sykdommer i beinvev som gir økt bruddrisiko.

Støtte forskning som tar sikte på å finne utbredelsen og årsakene til disse sykdommene og å bedre behandlingstilbudet.

Drive interessepolitisk arbeid.

Gi service til pasienter med osteoporose (beinskjørhet) og andre sykdommer i beinvev som gir økt bruddrisiko, gjennom blant annet støttegrupper / pasientforeninger, medlemsblad og ekstern informasjonsvirksomhet.

Utdanne likepersoner og tilby likepersonsordning.

Lokalt:

Forbundet skal etter ønske fra lokale og regionale tillitsvalgte etablere lokale og regionale organisasjonsledd etter behov.

 

Lokale og regionale ledd skal stiftes og bygges opp som selvstendige lokale og regionale foreningsledd under Norsk Osteoporoseforbund.

Lokale- og regionale ledd skal bygges opp slik at lokalt og regionalt demokrati skal ivaretas, slik at personer med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende sikres flertall i lokal og regionaldemokratiet (lokalforeningene).

Lokalforeningene skal hete foreninger.

Lokalforeningene/støttegruppene driver lokalforeningsvirksomhet og har egne lokale vedtekter basert på forbundets vedtekter. Lokalforeningene er registrert i BRREG.

§3 Medlemskap

Forbundet er åpent for alle, men osteoporosepasienter/enkeltstående medlemmer og nære pårørende med betalt årskontingent til NOF, er stemmeberettigede medlemmer på landsmøtet.

Nedre aldersgrense for medlemskap i NOF er 15 år jfr. (BUF-DIR) tilskuddsregelverkets § 8 første ledd bokstav h. Medlemmer som har fylt 15 år har lik møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge som representant.

§ 4 Kontingent

Kontingenten fastsettes av landsmøtet og skal minimum følge minstekravet fastsatt av BUF-direktoratet, jfr. regelverk for kap 847 post 70, Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner.

 

§ 5 Landsmøte

Forbundets øverste organ er landsmøtet.

Forbundet arrangerer hvert år landsmøte med en landsmøtedel og en fagkonferansedel i tilknytning til landsmøtet.

Landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars måned, og innkalles med minst 4 ukers varsel. Forslag til saker som landsmøtet skal behandle, må være styret i hende minst 4 uker før landsmøtet. I innkallingen skal spesielt nevnes at medlemmene kan få tilsendt årsmelding og årsregnskap ved henvendelse til forbundets sekretariat.

Landsmøtet skal:

 1. Godkjenne innkallingen og eventuelle fullmakter.
 2. Velge ordstyrer, referent og 2 personer til å undertegne protokollen.
 3. Gjennomgå og vedta årsmeldingen.
 4. Gjennomgå og vedta årsregnskapet i revidert stand.
 5. Fastsette kontingent.
 6. Fastsette styrehonorar.
 7. Velge medlemmer til forbundsstyret.
 8. Velge valgkomite.
 9. Oppnevne revisor og fastsette revisors honorar.

Stemmeberettigede på landsmøtet er medlemmer over 15 år, som har betalt kontingent,

Medlemmer som har fylt 15 år har lik møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge som representant.

Alle tilstedeværende på nasjonale, regionale og lokale møter har én stemme hver. Medlemmer defineres som enkeltmedlemmer som har fylt 15 år, jfr. tilskuddsregelverkets § 4 og skal i stemmesaker representere én stemme hver.

Fullmakter er ikke tillatt da en slik ordning ikke vil sikre alle enkeltpersoner like rettigheter på årsmøter/landsmøter, da dette vil gi mer enn en stemme til enkeltmedlemmer.

§ 6 Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte avholdes når forbundsstyret vedtar det, eller minst en tredel av de stemmeberettigede medlemmer krever det.

§ 7 Forbundsstyret

Forbundsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom landsmøtene.

Forbundsstyret velges av landsmøtet, og skal ha følgende sammensetning:

5 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Det er direkte valg på forbundsleder, nestleder og hver og én av styremedlemmene og varamedlemmene.

I alle styrende organer, nasjonalt, regionalt og lokalt, skal det være flertall av personer med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende.

Forbundsstyret velges for 2 år av gangen, og med mulighet for gjenvalg ytterligere to perioder, maks 6 år.

Forbundsstyret møter minst to ganger i året etter innkalling fra forbundslederen, eller når minst to styrerepresentanter krever det.

Forbundsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av forbundsstyrets medlemmer deltar i behandlingen.

Ved stemmelikhet har forbundslederen, eller nestlederen om lederen ikke møter, dobbeltstemme.

Generalsekretær er forbundsstyrets sekretær.

Forbundsstyret skal:

 1. Være en pådriver for forbundets formål, jfr. § 2 (det interessepolitiske arbeid).
 2. Utarbeide, behandle og fremme budsjettforslag, årsmelding og regnskap til landsmøtet.
 3. Fremme saker til landsmøtet i tråd med landsmøtets oppgaver.
 4. Være arbeidsgiver for generalsekretær.
 5. Velge fagutvalg.

§ 8 Fagutvalg

Fagutvalget velges av forbundsstyret, og forbundsstyret kan selv bestemme kompetanse og antall medlemmer etter sak. Fagutvalget er rådgivende organ for forbundsstyret. Utvalget består av 3 personer med ulik helsefaglig bakgrunn. Generalsekretæren er fagutvalgets sekretær.

§ 9 Forskningsutvalg

Forskningsutvalg oppnevnes av forbundsstyret. Forbundsstyret velger representanter som skal delta i forskningen jfr. kravet om brukermedvirkning.

§ 10 Valgkomité

Valgkomitéen oppnevnes/velges av landsmøtet og fremmer forslag til kandidater til forbundsstyret og til valgkomité.

Valgkomiteen vurderer styrehonorar herunder honorar til forbundsleder og styremedlemmer og presenterer forslag til endringer i dette for landsmøtet.

Landsmøtet vedtar styrehonorar herunder honorar til forbundsleder.

§ 11 Lokalforeningene/støttegruppene er Osteoporoseforbundets medlemsgrupper.

Lokalforeningene skal hete foreninger.

Lokalforeningene/støttegruppene driver lokalforeningsvirksomhet og har egne lokale

vedtekter basert på forbundets vedtekter. Lokalforeningene er registrert i BRREG.

§ 12. Oppløsning

 

Oppløsning av forbundet kan bare behandles på ordinært eller ekstraordinært landsmøte.

Blir oppløsning vedtatt med minst to tredels flertall, innkalles det til ekstraordinært landsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med to tredels flertall.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av forbundet, skal forbundets eiendeler tilfalle det formål forbundet arbeider for å fremme.

Sammenslutning med andre forbund/foreninger eller deling av forbundet anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning / deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§12). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen / delingen som landsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra forbundets kreditorer.

§ 13. Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært landsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten. Endringer krever to tredels flertall av de avgitte stemmer.

Utgave 29. april 2015 – jad.

 

 

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Copyright © 2010-2016 Norsk Osteoporoseforbund